Samskapande, en förutsättning för allt liv!

Allt liv samskapar med varandra. När allt flödar gör var och en allt den kan för att växa från sin potential. Så har skett i alla tider när djur, växter, alla organismer, celler, människor, grupper, organisationer, länder, planeter tillsammans öppnar för gemensam nytta omedvetet eller medvetet. Inne i oss sker ett samskapande mellan våra olika delar som tillsammans bildar en helhet. Allt sker utan att vi behöver göra något. Så finns det också delar där det ställs krav på att vi gör något. För oss människor skapas tidigt i livet strategier för att vi ska passa in och kunna hantera allt som sker. När vi sedan blir äldre börjar de flesta av oss att fundera på om det vi gör verkligen kommer från den vi är. Livskriser eller existensiella faser öppnar denna dörr. Här börjar det viktigaste samskandet med oss själva. Vi möter då också dem som speglar oss i allt detta och kan stödja oss på denna väg. Därute avspeglas detta samskapande i våra relationer och den angeläghet vi har till livet. Så fort vi är i en grupp öppnas ett samskapande. Människans överlevnadsstrategier har också en annan sida och det är konkurrens, jämförelse och kamp. Ur den växer inget gott, vi förlorar bara oss själva som människor.  

Vägen nu för mänsklighten är att komma tillbaka till ett samskapande. Inte bara med andra människor utan också med hela mänskligheten. I det är vi alla ett.  

Varför är det då så svårt att samskapa? Varför tar vi inte de steg vi vet att vi måste ta? Varför kämpar mänskligheten  så? Varför blir vi så rädda när vi inte förstår?

Det är stora frågor som inte alltid har ett svar. En del handlar om att vi har separerat det materiella och det andliga, en annan att organisationer är den enda form som vi hittills har kunnat utkräva ansvar ur. Organisationer bygger alltid hierarkier och ur det skapas alltid makt.

I grunden är vi gjorda för att samskapa, men det kan bara ske utan en ledare, i nätverk mellan människor. Det innebär att alla är ledare, men på olika sätt. Det går inte att samskapa om vi bygger in hierarkier. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  Det är aldrig någon som äger en metod eller en teori. Den tiden är förbi. Empatiska själar är här för att bygga sina egna koncept som aldrig tillhör dem, de tillhör livet. Vi behöver bara akta oss för att skapa en organisatorisk struktur när vi samskapar, även en imaginär sådan. Så fort det sker har vi en hierarki och inte längre någon samskapande organism.

”Vår vision om att skapa mer space genom ett samskapande kan få större effekt på vårt gemensamma ansvar för  jorden och mänskligheten. Det förutsätter att var och en är sina egna läromästare och utvecklar sina egen koncept för att samskapa med livet.” Marie Fridolf